Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Zasady Ładu Korporacyjnego

Nawigacja

Treść strony

Zasady Ładu Korporacyjnego

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem informuje, że uchwałami Zarządu oraz Rady Nadzorczej do stosowania w działalności Banku wprowadzone zostały ,,Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Stanowią one zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z klientami, udziałowcami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych Banku.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem, informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo ,,Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, a mianowicie:

  1. §6 dotyczącego anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorującego o nadużyciach.
  2. §8 ust. 4 w części dotyczącej: „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”- Bank posiada uregulowany sposób informowania członków o czasie i miejscu oraz porządku obrad określony w Statucie Banku zapewniający możliwość ich osobistego uczestnictwa.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem nie mają zastosowania ,,Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

W ocenie Banku zasady te nie dotyczą Banku, ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają możliwości zaliczenia funduszu udziałowego do funduszy własnych Banku tzw. CET I, co oznacza, iż nie ma możliwości skutecznego dokapitalizowania Banku. Ponadto obowiązek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje się być racjonalny dla banków komercyjnych, gdzie występują udziałowcy większościowi. W przypadku Banku, który posiada dużą liczbę udziałowców będących osobami fizycznymi, nałożenie na nich dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W związku z powyższym Bank postanowił nie stosować zasad określonych w tych przepisach.

 

                                                                    Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

[obiekt mapy]

następna strona »