Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Sytuacja Finansowa Banku 2020 r.

Nawigacja

Treść strony

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Jedwabnem na 31 grudnia 2020 roku

 

 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Jedwabnem  według stanu na 31.12.2020 r. (w tys. zł)

 

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2019

31.12.2020

Zmiana 31.12.2020 -31.12.2019

Dynamika
31.12.2020/
31.12.2019

 

1

2

3

4=3-2

5=3/2

1.

Suma bilansowa

88 090

111 038

       22 948

126,05

2.

Depozyty osób prywatnych

30 705

32 244

1 539

105,01

3.

Depozyty pozostałe

43 539

64 448

20 909

148,02

4.

Kredyty i inne należności ogółem

46 096

55 112

9 016

119,56

 

 

 

 

 

 

5.

Wynik działalności bankowej

  3 479

3 056

-423

   87,84

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

  2 493

2 595

102

 104,09

7.

Wynik finansowy brutto

     963

   506

 -457

   52,54

8.

Wynik finansowy netto

     765

 409

-356

    53,46

 

 

 

 

 

 

9.

Fundusze własne*

12 304

13 448

 1 144

  109,30

10.

ROE netto

               5,88

               3,01

            -2,87

  101,03

11.

ROA netto

               0,90

               0,44

         -0,46

     48,89

12.

C/I

             70,69

             79,44

        8,75

    112,38

 

  • Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2020 r. wyniosła

          111 038 tys. zł i w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 22 948 tys. zł, tj. o 26,05 %.

  • Depozyty osób prywatnych wyniosły 32 244  tys. zł  i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się   o 1 539 tys. zł, tj. o  5,01 %. Depozyty pozostałe wzrosły o 20 909 tys. zł tj. o 48 02% do poziomu 64 448 tys. zł.
  • Na koniec grudnia 2020  r. obligo kredytowe Banku wyniosło 55 112 tys. zł i w ciągu roku zwiększyło się o  9 016  tys. zł, tj. o 19,56 %.  Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku na koniec grudnia 2020 roku wyniósł 0,69 %.
  • Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 31.12.2020 r.  stanowiły 66,65 % środków pozyskanych na koniec 2020 roku.
  • W marcu 2020r. wybuchła na świecie pandemia koronawirusa, na skutek której nasza Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, w tym stopę referencyjną NBP z 1,50% do 0,10%. Zaważyło to w bardzo dużym stopniu na niższym wyniku finansowym i wynikającymi z niego wskaźnikami efektywności Banku przedstawionymi poniżej.
  • Wynik działalności bankowej wyniósł  3 056 tys. zł  i był niższy o 423 tys. zł  od uzyskanego   przed rokiem, przede wszystkim w związku z osiągnięciem niższego o 446 tys. zł  wyniku na odsetkach  przy wyższym o 31 tys. zł wyniku na prowizjach.
  • Na koniec 2020 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 506 tys. zł. Był on niższy od osiągniętego przed rokiem o 457 tys. zł.

       Zysk netto wyniósł 409 tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego spadł o 356 tys. zł.

  • Wskaźnik ROA netto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 0,44 , tj. ukształtował się na poziomie niższym niż przed rokiem o 0,46, natomiast wskaźnik ROE netto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł  3,01  podczas gdy przed rokiem wynosił 5,88.
  • Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 79,44%.  i ukształtował się na poziomie większym niż przed rokiem o 8,75 %.
  • Fundusze własne Banku na 31.12.2020 r. ukształtowały się na poziomie 13 448 tys. zł i zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 1 144 tys. zł, tj. o 9,30 %.

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »