Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Opis Kontroli Wewnętrznej

Nawigacja

Treść strony

Opis systemu Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości.

W Banku działa system kontroli wewnętrznej, który dostosowany jest do ogólnego profilu ryzyka, tj. obejmuje w szczególności obszary obarczone wysokim ryzykiem, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych, przyczyniających się do zapewnienia:

  1. skuteczności i efektywności działania Banku;
  2. wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
  3. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku;
  4. zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi;
  5. bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji.

Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej przeprowadzana jest raz w roku, a jej wyniki w formie pisemnej wraz z propozycją zmian są prezentowane Radzie Nadzorczej Banku oraz Komitetowi Audytu.

Zarząd Banku odpowiada za zorganizowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. Rada Nadzorcza zapewnia, aby kontrola wewnętrzna i audyt były sprawowane z zachowaniem zasad zapewniających unikanie konfliktów interesów, w tym z zachowaniem zasady, że osoby przeprowadzające kontrolę wewnętrzną i audyt nie powinny być powiązane personalnie z osobami kontrolowanymi.

Rolą Komitetu Audytu jest wspieranie działania Rady Nadzorczej Banku poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej Banku swojego stanowiska, ocen lub rekomendacji, pozwalających na podjęcie stosownych decyzji w obszarach sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

Audyt wewnętrzny odpowiada za:

- ocenę prawidłowości mechanizmów kontroli wewnętrznej,

- ocenę skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku,

- ocenę dostosowania procesu oceny i szacowania adekwatności kapitałowej (ICAAP) do profilu, skali oraz złożoności ryzyka Banku.

System kontroli wewnętrznej Banku jest zorganizowany na trzech niezależnych poziomach:

  1. pierwszy poziom zarządzania – komórki organizacyjne odpowiedzialne za podejmowanie ryzyka w trakcie działalności operacyjnej;
  2. drugi poziom zarządzania – niezależna ocena ryzyka. Na drugim poziomie zarządzania występują komórki organizacyjne, uprawnione do przeprowadzania testowania pionowego to: Członkowie Zarządu, Stanowisko ds. zgodności, Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, upoważnieni pracownicy.
  3. trzeci poziom zarządzania – audyt wewnętrzny realizowany przez Pion Audytu SSOZ BPS, która ma za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku.

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »