Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Polityka Informacyjna

Nawigacja

Treść strony

Polityka Informacyjna

ZAŁOŻENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM 

 

§ 1

1.    Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Jedwabnem, zwanego dalej Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.

2.     Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:

 • Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
 • Opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
 • Zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami;
 • Opis systemów raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka;
 • Przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;
 • Zasady ustalania (Politykę) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.
 • Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie.
 • Wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby.
 • Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości
 • Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.
 • inne informacje określone w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym w sprawie adekwatności kapitałowej.

3.     Zakres informacji wymienionych w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.

4.     Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Głównego Księgowego na zasadach określonych w § 2 niniejszej Polityki.

5.     Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli.

6.     Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane wszystkim zainteresowanych w formie papierowej w Centrali Banku w Jedwabnem, ul. Wojska Polskiego 1, w sekretariacie w godzinach od 10.00 do 13.00.

§ 2

1.     Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 grudnia przez Radę Nadzorczą.

2.     Stanowisko zarządzania ryzykami i  analiz przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do końca grudnia każdego roku.

3.     Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikację Polityki informacyjnej,

§ 3

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

[obiekt mapy]

następna strona »