Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

MDR

Nawigacja

Treść strony

Raportowanie schematów podatkowych MDR

 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują regulacje dotyczące obowiązku raportowania przez podatników tzw. schematów podatkowych, znane także jako MDR, z ang. Mandatory Disclosure Rules.

Obowiązki raportowania schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wprowadziła ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2193) [Dział III Rozdział 11a Ordynacji podatkowej]. Ordynacja podatkowa została znowelizowana w związku z implementacją do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r.

Przepisy wymagają dochowania należytej staranności nie tylko w relacji z organami podatkowymi, lecz również z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w daną transakcję. Nowe regulacje dotyczą stron uczestniczących w transakcjach, w ich przygotowaniu, wdrożeniu oraz wsparciu. W określonych przypadkach obowiązek informowania dotyczy także zdarzeń, po 25 czerwca 2018 r. (transakcje transgraniczne) lub po 1 listopada 2018 r. (transakcje inne niż transgraniczne).

 

1.Co kryje się pod pojęciem raportowania schematów podatkowych (w skrócie MDR)?
Raportowanie schematów podatkowych to ustawowy obowiązek informowania organów administracji podatkowej o schematach podatkowych, nałożony na bank oraz innych podatników od dnia 1 stycznia 2019 r.

2.Jaki jest cel raportowania?

Celem raportowania schematów podatkowych jest:

- pozyskiwanie przez administrację skarbową informacji o zdarzeniach i transakcjach, co do których zachodzi zwiększone ryzyko agresywnej optymalizacji podatkowej lub naruszenia innych przepisów podatkowych;

- działalność statystyczna

- poprawa jakości systemu podatkowego.

3.Jakie transakcje i przez kogo będą raportowane?

Transakcje, które spełniają ustawowe przesłanki uznania za schemat podatkowy, mogą być raportowane zarówno przez bank, jak i jego klientów. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi raportowania schematów podatkowych, bank każdorazowo poinformuje klienta w przypadku identyfikacji transakcji będącej schematem podatkowym.

4. Czy raportowane będą wyłącznie schematy stanowiące agresywną optymalizację podatkową?
Raportowaniu podlegają schematy stanowiące agresywną optymalizację podatkową oraz schematy podatkowe, które nie stanowią formy unikania opodatkowania, ale spełniają przesłanki wynikające z Ustawy.

5. Jakie obowiązki w związku z MDR ma klient?

W przypadku, gdy w zakresie współpracy z bankiem klient zidentyfikuje transakcję będącą schematem podatkowym, powinien niezwłocznie przekazać taką informację pracownikowi banku.

6. Czy bank będzie prosił klientów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub złożenie dodatkowych dokumentów? W jakich terminach klient powinien je dostarczyć?

Tak, w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa, w szczególności w przypadku schematów podatkowych, w których bank pełni rolę promotora lub wspomagającego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, bank może zwracać się do klientów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub złożenie dodatkowych dokumentów i oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Klient powinien przekazać je w terminie wskazanym przez bank.

7.Czy organy skarbowe mogą wyciągnąć wobec klienta konsekwencje na podstawie przekazanych informacji?
Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym wynika wprost z przepisów Działu III Rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa i jest obowiązkiem sprawozdawczym.

Przekazanie informacji o schemacie podatkowym nie powinno rodzić negatywnych konsekwencji dla podatnika. Zaraportowanie schematu podatkowego nie wyklucza jednak, że zostanie on w przyszłości zakwestionowany przez organ podatkowy.

8.Kto jest zobowiązany do raportowania schematów podatkowych?

Przepisy MDR określają podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych. Obowiązki te spoczywają, co do zasady, na promotorach oraz korzystających. W określonych przypadkach obowiązek raportowania może spoczywać również na wspomagających. Definicje promotora, korzystającego oraz wspomagającego określone zostały w przepisach MDR.

9.Czy Bank będzie informował klientów o zaraportowaniu schematu podatkowego?

Bank jako promotor będzie każdorazowo informował klienta o przekazaniu informacji o tym schemacie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wyłącznie w przypadku schematu podatkowego innego niż standaryzowany, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, informacja o schemacie przekazana będzie z danymi klienta wyłącznie w sytuacji, gdy zwolni on bank z zachowania tajemnicy bankowej (zawodowej). W przeciwnym wypadku bank przekaże do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie informację o liczbie podmiotów, którym udostępnił taki schemat.

10.Czy bank jest zobowiązany do zachowania tajemnicy?

Przy stosowaniu przepisów MDR bank jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, czyli prawnie chronionej tajemnicy określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności tajemnicy bankowej zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe.

11.Co MDR oznacza dla klientów Banku Spółdzielczego w Jedwabnem?

Przepisy w zakresie MDR mogą w praktyce nakładać na nas i naszych klientów obowiązek raportowania schematów podatkowych. Do wypełnienia tego obowiązku możemy być zobowiązani skontaktować się z naszymi klientami, aby uzyskać niezbędne informacje lub poinformować o raportowaniu w oparciu o przepisy MDR. Możemy więc poprosić o przekazanie dodatkowych informacji związanych z dokonywaną przez klienta Banku czynnością bankową.

 

Pełna treść nowelizacji Ordynacji dostępna jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002193

 

W dniu 31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe „Informacje o schematach podatkowych (MDR)”, które dostępne są pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/mdr/objasnienia-podatkowe-mdr/

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »