Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Sytuacja Finansowa Banku 2021 r.

Nawigacja

Treść strony

Sytuacja Finansowa Banku 2021 r.

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Jedwabnem

na 31 grudnia 2021 roku

 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Jedwabnem  według stanu na 31.12.2021 r. (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2020 r.

31.12.2021 r.

Zmiana 31.12.2021 -31.12.2020

Dynamika
31.12.2021/
31.12.2020

 

1

2

3

4=3-2

5=3/2

1.

Suma bilansowa

111 038

124 377

13 339

112,01

2.

Depozyty osób prywatnych

32 244

33 481

1 237

103,84

3.

Depozyty pozostałe

64 448

77 048

12 600

119,55

4.

Kredyty i inne należności ogółem

           55 112

50 995

-4 117

  92,53

 

 

 

 

 

 

5.

Wynik działalności bankowej

3 056

3 169

113

103,70

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

  2 595

2 595

0

 100,00

7.

Wynik finansowy brutto

     506

   686

 180

135,57

8.

Wynik finansowy netto

     409

820

411

200,49

 

 

 

 

 

 

9.

Fundusze własne*

13 448

12 600

 -848

  93,69

10.

ROE netto

              3,01

              6,30

3,29

209,30

11.

ROA netto

               0,44

               0,70

0,26

159,09

12.

C/I

             79,44

             81,00

        1,56

    101,96

 

  • Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2021 r. wyniosła   124 377 tys. zł i w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 13 339 tys. zł, tj. o 12,01 %.
  • Depozyty osób prywatnych wyniosły 33 481 tys. zł  i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się o 1 237 tys. zł, tj. o 3,84 %. Depozyty pozostałe wzrosły o 12 600 tys. zł tj. o 19,55 % do poziomu 77 048 tys. zł.
  • Na koniec grudnia 2021 r. obligo kredytowe Banku wyniosło 50 995 tys. zł i w ciągu roku zmniejszyło się o 4 117 tys. zł, tj. o 7,47 %.  Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku na koniec grudnia 2021 roku wyniósł 0,00 %.
  • Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 31.12.2021 r. stanowiły 69,71 % środków pozyskanych na koniec 2021 roku.
  • Wynik działalności bankowej wyniósł 3 169 tys. zł i był wyższy o 113 tys. zł od uzyskanego przed rokiem 3 169 tys. zł  i był wyższy o 113 tys. zł od uzyskanego przed rokiem.
  • Na koniec 2021 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 686 tys. zł. Był on wyższy od osiągniętego przed rokiem o 180 tys. zł.

          Zysk netto wyniósł 820 tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł o 411 tys. zł.

         Osiągnięty wyższy poziom w zakresie wyniku finansowego netto niż wynik finansowy brutto był efektem przeksięgowania zwrotu podatku dochodowego z US za lata 2017, 2018, 2019 z tyt. statusu „mały podatnik” w kwocie 184 tys. zł, który był wcześniej ujęto jako Wynik z lat ubiegłych, a po konsultacji z biegłym rewidentem został przeniesiony na konto podatku dochodowego po stronie MA.

  • Wskaźnik ROA netto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 0,70 , tj. ukształtował się na poziomie wyższym niż przed rokiem o 3,29, natomiast wskaźnik ROE netto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł  6,30  podczas gdy przed rokiem wynosił 3,01.
  • Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej do wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, na 31 grudnia 2021 r. wyniósł 81,00 %  i ukształtował się na poziomie większym niż przed rokiem o 1,56 pp.
  • Fundusze własne Banku na 31.12.2021 r. ukształtowały się na poziomie 12 600 tys. zł i obniżyły się o 848 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku tj. o 6,31 %. Spadek wynikał z ujemnej wyceny papierów wartościowych odnoszonej do Funduszy własnych.

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »