Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Monitoring wizyjny

Nawigacja

Treść strony

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż dla zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Banku Spółdzielczego w Jedwabnem, Bank ten stosuje monitoring wizyjny, obejmujący wejścia i wjazdy umożliwiające dostęp do Banku, niektóre obszary wewnątrz budynków, a także tę część terenów na zewnątrz budynków, która pozostaje w zasięgu kamer zainstalowanych przez Bank.

W ramach stosowanego monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu wizyjnego. Oto szczegółowe informacje dotyczące między innymi celu oraz zakresu przetwarzanych danych osobowych:  

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Bank Spółdzielczy w Jedwabnem (18-420 Jedwabne, ul. Wojska Polskiego 1).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Wskazanym Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@naszbank.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu związanym  z ważnym interesem publicznym oraz dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obrębie budynków Banku, przestrzegania tajemnicy bankowej, zapobiegania oszustwom oraz przestępstwom gospodarczym, stosowania wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem. Przetwarzanie danych osobowych służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa w pomieszczeniach Banku (art. 9ust. 2 lit. g) RODO).
 4. Zakres przetwarzanych przez Bank danych osobowych obejmuje wizerunek osób.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej i podmioty uprawnione ustawowo, organy ścigania, podmioty świadczące na rzecz Banku usługi z zakresu ochrony i obsługi systemów ochrony.
 6. Okresy   przechowywania i przetwarzania danych osobowych wynikają z celów przetwarzania. Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane są przez Bank przez okres do 90 dni, po czym są usuwane przez nadpisanie danych. W interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej, dane utrwalone w systemie przedmiotowego monitoringu mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż przez 90 dni.
 7. Bank nie stosuje tzw. profilowania (nie tworzy w oparciu o zdobyte dane osobowe profilu preferencji osób, których one dotyczą).
 8. Dane osobowe gromadzone w ramach systemu monitoringu wizyjnego nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 9. Bank zapewnia możliwość potwierdzenia, czy Państwa dane wizerunkowe są przetwarzane przez Bank. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.  
 11. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 12. Zakres każdego ze wskazanych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w szczególności z RODO. To, czy i z którego uprawnienia Państwo mogą skorzystać, zależy od m.in. podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.  Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia  wniosku dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Państwa tożsamość.

 

Administrator

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »