Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Członkowie

Nawigacja

Treść strony

Członkowie

Członkiem Banku Spółdzielczego (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku Spółdzielczego) może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

Wszelkie zmiany danych w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej. O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje  Zarząd,     podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

 

Wpisowe i udziały.

Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 25,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt).

Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału  są  płatne  przez  członków w terminie 1 roku od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/. Rada Nadzorcza może w szczególnych okolicznościach uchwałą rozłożyć członkowi na jego wniosek zapłatę zadeklarowanych udziałów w określonych ratach.

Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/.

 

Członkowie mają prawo: 

 • brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
 • wybierać  i  być wybieranym do  organów  Banku  Spółdzielczego,   na   zasadach    określonych   w Statucie,
 • otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
 • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 • przeglądać rejestr członków, 
 • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać  wnioski j ej  dotyczące i    żądać    informacji  o sposobie ich załatwienia.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.
Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi Spółdzielczemu wskazać osobę, której Bank Spółdzielczy obowiązany jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.


Członkowie są zobowiązani: 

 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego, 
 • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych   osobowych   zawartych  w deklaracji.

 

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia,
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

[obiekt mapy]

następna strona »