Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Komunikat BFG

Nawigacja

Treść strony

Komunikat BFG

Wysokość gwarancji: 

Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Jakie depozyty podlegają ochronie BFG:

Zasadniczo wszystkie depozyty klientów indywidualnych i firm niefinansowych złożone w bankach i SKOK-ach są objęte gwarancjami BFG.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

Gwarancjami BFG nie są objęte m.in. depozyty jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów sektora finansowego, Skarbu Państwa oraz osób i podmiotów, których danych identyfikacyjnych bank lub kasa nie posiada.

Gwarancjami BFG nie są objęte także wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu NBP z dnia upadłości.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Środki te nadal stanowią zobowiązanie upadłego banku wobec klienta i możliwe jest dochodzenie ich zwrotu w postępowaniu upadłościowym. Wymaga to zgłoszenia wierzytelności w terminie wskazanym w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości banku.

Jak długo można odbierać środki gwarantowane?

Bank, którego działalność została zawieszona sporządza listę osób uprawnionych do odebrania środków gwarantowanych. Następnie, BFG podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie, miejscu i terminie wypłat środków gwarantowanych. Po ich odbiór będzie można wówczas zgłosić się z dokumentem tożsamości. Środki gwarantowane będą mogły być odebrane przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

W jakim terminie Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci należne środki?

Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku.

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »