Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Reklamacje

Nawigacja

Treść strony

Reklamacje

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

 

Klient Banku Spółdzielczego w Jedwabnem, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

2. Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy informacje, w tym szczegółowy opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia, oczekiwania Klienta dotyczące sposobu naprawienia szkody oraz imię, nazwisko i dane adresowe Klienta.

3. Klient może składać reklamację w formie:

 • w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Banku bądź jego Oddziale, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres siedziby Banku bądź jego Oddziału;

 • ustnie – telefonicznie albo osobiście na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu podczas wizyty Klienta w siedzibie Banku bądź jego Oddziale;

 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: bsjedwabne@naszbank.pl

4. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu otrzymania reklamacji przez Bank lub Oddział.

5. Klient może składać reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.

6. Proces rozpatrywania reklamacji zostaje podjęty niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i przeprowadzony jest rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

7. Bank udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

8. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje klienta o:

 • przyczynie opóźnienia;

 • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;

 • wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania.

10. Po złożeniu przez Klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, dotyczącymi miejsca i formy złożenia reklamacji, Bank rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w tym w szczególności pocztą elektroniczną. Bank może dostarczyć odpowiedź pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

11. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient może odwołać się do Zarządu Banku od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Zarząd Banku rozpatruje i udziela informacji na odwołanie w terminach wskazanych w ust. 7 i 9.

12. Klient może zwrócić się o pomoc do:

 • właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, w przypadku posiadania przez Klienta statusu konsumenta,

 • Rzecznika Finansowego lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w celu skorzystania z mediacji,

 • Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem www.zbp.pl,

 • Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,

 • Klient może wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.

 

Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem dokładnie analizuje i wyjaśnia zgłaszane sprawy. Jego celem jest zapewnienie Klientom satysfakcji z jakości obsługi i oferowanych produktów.

 

Do poprawnego wyświetlania plików pdf potrzebny jest program Adobe Reader.

Do pobrania ze strony: www.get.adobe.com

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

[obiekt mapy]

następna strona »