Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Sytuacja Finansowa Banku 2019 r.

Nawigacja

Treść strony

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Jedwabnem na 31 grudnia 2019 roku

 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Jedwabnem  według stanu na 31.12.2019r. (w tys. zł)

 

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2018

31.12.2019

Zmiana 31.12.2019- 31.12.2018

Dynamika
31.12.2019-
31.12.2018

 

1

2

3

4=3-2

5=3/2

1.

Suma bilansowa

85 269

88 090

       2 821

103,31

2.

Depozyty osób prywatnych

28 539

30 705

2 166

107,59

3.

Depozyty pozostałe

43 665

43 539

-126

  99,72

4.

Kredyty i inne należności ogółem

44 626

46 096

1 470

103,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Wynik działalności bankowej

  3 293

3 479

186

105,65

6.

 

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

  2 365

 

2 493

 

128

 

 105,41

 

7.

Wynik finansowy brutto

     904

   963

 59

106,53

8.

Wynik finansowy netto

    712

  765

 53

  107,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Fundusze własne*

11 545

12 304

 759

106,58

10.

ROE netto

                5,82

                5,88

            0,06

  101,03

11.

ROA netto

               0,86

               0,90

         0,04

   104,65

12.

C/I

             70,52

              70,69

        0,17

    100,24

 

 

§  Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2019 r. wyniosła

88 090 tys. zł i w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 2 821 tys. zł, tj. o 3,31 %.

§  Depozyty osób prywatnych wyniosły 30 705  tys. zł  i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się   o 2 166 tys. zł, tj. o  7,59 %. Depozyty pozostałe spadły o 126 tys. zł tj. o 0,28% do poziomu 43 539 tys. zł.

§  Na koniec grudnia 2019  r. obligo kredytowe Banku wyniosło 46 096 tys. zł i w ciągu roku zwiększyło się o  1 470  tys. zł, tj. o 3,29 %.  Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku na koniec grudnia 2019 roku podobnie jak i w poprzednich latach wyniósł 0 %.

§  Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 31.12.2019 r.  stanowiły 58,64 % środków pozyskanych na koniec 2019 roku.

§  Wynik działalności bankowej wyniósł  3 479 tys. zł  i był wyższy o 186 tys. zł  od uzyskanego   przed rokiem, przede wszystkim w związku z osiągnięciem wyższego o 332 tys. zł  wyniku na odsetkach  przy niższym o 10 tys. zł wyniku na prowizjach.

§  Na koniec 2019 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 963 tys. zł. Był on wyższy od osiągniętego przed rokiem o 59 tys. zł czyli o 6,53 %.

§  Zysk netto wyniósł 765 tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł o 53 tys. zł, tj. o 7,44 %.

§  Wskaźnik ROA netto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 0,90 , tj. ukształtował się na poziomie wyższym niż przed rokiem o 0,04, natomiast wskaźnik ROE netto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł  5,88  podczas gdy przed rokiem wynosił 5,82.

§  Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na  31 grudnia 2019 r. wyniósł 70,69%.  i ukształtował się na poziomie większym niż przed rokiem o 0,24 %.

§  Fundusze własne Banku na 31.12.2019 r. ukształtowały się na poziomie 12 304 tys. zł i zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 759 tys. zł, tj. o 6,58 %.

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »