Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Sytuacja Finansowa Banku 2023 r.

Nawigacja

Treść strony

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Jedwabnem

na 31 grudnia 2023 roku

 

 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Jedwabnem  według stanu na 31.12.2023 r. (w tys. zł)

 

L.p.

Wyszczególnienie

31.12.2022 r.

31.12.2023 r.

Zmiana 31.12.2023 r. - 31.12.2022 r.

Dynamika 31.12.2023 r./ 31.12.2022 r.

 

1

3

3

4=3-2

5=3/2

1.

Suma bilansowa

          137 470

          149 202

              11 732

            108,53

2.

Depozyty osób prywatnych

            35 395

            41 283

                5 888

            116,64

3.

Depozyty pozostałe

            84 560

            85 668

                1 108

            101,31

4.

Kredyty i inne należności ogółem

            43 707

            54 279

              10 572

            124,19

 

 

 

 

 

 

5.

Wynik działalności bankowej

              8 098

              9 112

                1 014

            112,52

6.

Koszty działania Banku z amortyzacją

              3 899

              4 119

                   220

            105,64

7.

Wynik finansowy brutto

              4 214

              4 996

                   782

            118,56

8.

Wynik finansowy netto

              3 827

              4 113

                   286

            107,47

 

 

 

 

                     -  

 

9.

Fundusze własne*

            12 885

            16 774

                3 889

            130,18

10.

ROE netto

              25,94

              24,52

-                 1,42

              94,53

11.

ROA netto

                2,97

                2,76

-                 0,21

              92,93

12.

C/I

              47,11

              45,23

-                 1,88

              96,01

 

 

 

 

§  Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2023 r. wyniosła   149 202 tys. zł i w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 11 732 tys. zł, tj. o 8,53 %.

 

§  Depozyty osób prywatnych wyniosły 41 283 tys. zł  i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się o 5 888 tys. zł, tj. o 16,64 %. Depozyty pozostałe wzrosły o 1 108 tys. zł tj. o 1,31 % do poziomu 85 668 tys. zł.

 

§  Na koniec grudnia 2023 r. obligo kredytowe Banku wyniosło 54 279 tys. zł i w ciągu roku zwiększyło się o 10 572 tys. zł, tj. o 24,19 %.  Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku na koniec grudnia 2023 roku wyniósł 0,00 %.

§  Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 31.12.2023 r. stanowiły 67,48 % środków pozyskanych na koniec 2023 roku.

 

§  Wynik działalności bankowej wyniósł 9 112 tys. zł i był wyższy o 1 014 tys. zł od uzyskanego przed rokiem w kwocie 8 098 tys. zł.

 

§  Na koniec 2023 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 4 996 tys. zł. Był on wyższy od osiągniętego przed rokiem o 4 214 tys. zł.

     Zysk netto wyniósł 4 113 tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł o 286 tys. zł.

 

§  Wskaźnik ROA netto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 2,76% , tj. ukształtował się na poziomie niższym niż przed rokiem o 0,21 pp. natomiast wskaźnik ROE netto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł  24,52%  podczas gdy przed rokiem wynosił 25,94%.

 

§  Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej do wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, na 31 grudnia 2023 r. wyniósł 45,23 %  i ukształtował się na poziomie niższym niż przed rokiem o 1,88 pp.

 

§  Fundusze własne Banku na 31.12.2023 r. ukształtowały się na poziomie 16 774 tys. zł i wzrosły o 3 889 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku tj. o 30,18 %.

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »