Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Aktualności

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYSPOZYCJI WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI ZGODNIE Z ART.56 PRAWO BANKOWE

♦ Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR lub rachunku terminowej lokaty   oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonania- po swojej śmierci- wypłaty środków z rachunku wskazanym przez siebie osobom :

- współmałżonkowi;

- wstępnym- przodkom w linii prostej: rodzicom,dziadkom,pradziadkom;

- zstępnym- potomkom w linii prostej: dzieciom, wnukom,prawnukom;

♦ Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych dyspozycji nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

♦ Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję na wypadek śmierci , a łączna suma dyspozycji przekracza limit o którym mowa powyżej, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.     

 

wstecz

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »