Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Zasady Ładu Korporacyjnego

Nawigacja

Treść strony

Zasady Ładu Korporacyjnego

OŚWIADCZENIE

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM  O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem oświadcza że Bank Spółdzielczy w Jedwabnem  i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wprowadzonych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 VII 2014 (poz. 17) stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych a mianowicie:

§ 8 ust. 4 w części dotyczącej:

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/ Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad.  Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich  osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto Bank Spółdzielczy w Jedwabnem nie stosuje następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych gdyż nie dotyczą Banku:  § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

 

 

                                                          

 

                                                                   Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »