Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Nawigacja

Treść strony

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

 

W związku z zapisami Instrukcji sporządzania informacji zarządczej została przeprowadzona ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Ocenę przeprowadzono w oparciu o raporty przedłożone przez Zarząd, a sporządzone przez  Stanowisko Zarządzania Ryzykami i Analiz. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził „Zasady  przestrzegania Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem.”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka przestrzegania zasad ładu korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne  Banku  w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Na podstawie oceny  Rada stwierdza :

 1. Polityka przestrzegania zasad ładu korporacyjnego stanowi istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływa na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku.
 2. Bank będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych.
 3. Dobre relacje Banku z klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o klienta jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych.
 4. Rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze czy produkcie w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nią związanego jest podstawowym obowiązkiem pracowników Banku i jest realizowany na etapie komunikacji marketingowej oraz nawiązywania stosunku prawnego i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego.
 5. Bank może skutecznie realizować wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem.
 6. Polityka wynagrodzeń  stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji banku na ryzyko.
 7. Polityka informacyjna Banku służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i udziałowcom.
 8. Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji.

 

Tekst „Polityki przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w sekretariacie Centrali oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsjedwabne.pl.

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci zostały wymienione w Oświadczeniu Zarządu w sprawie stosowania Zasad ładu korporacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Banku.

W 2017r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego:

 1. Bank wprowadził Anonimowy system informowania o naruszeniach przepisów wewnętrznych, zewnętrznych oraz zasad etycznych,
 2. Bank dostosował definicję niezależności członków Rady Nadzorczej do zapisów Ustawy o biegłych rewidentach. W Radzie Nadzorczej jest odpowiednia ilość członków niezależnych, która zapewnia powołanie Komitetu Audytu.
 3. W dniu 27 września 2017r. Rada Nadzorcza powołała Komitet ds. Audytu.

Wyżej wymienione zmiany zostały uwzględnione w Polityce przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz w Oświadczeniu Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego, umieszczonego na stronie internetowej Banku.  

W 2017 roku Bank przestrzegał wszystkich zasad zawartych w Polityce przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Bank dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z klientami oraz ochrony praw udziałowców. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Bank Zasad ładu korporacyjnego, opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

 

Rada Nadzorcza

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »