Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Sytuacja Finansowa Banku 2022 r.

Nawigacja

Treść strony

Sytuacja Finansowa Banku 2022 r.

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Jedwabnem

na 31 grudnia 2022 roku

 

 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Jedwabnem  według stanu na 31.12.2022 r. (w tys. zł)

L.p.

Wyszczególnienie

31.12.2021 r.

31.12.2022 r.

Zmiana 31.12.2022 r. - 31.12.2021 r.

Dynamika 31.12.2022 r./ 31.12.2021 r.

 

1

2

3

4=3-2

5=3/2

1.

Suma bilansowa

          124 377

          137 470

              13 093

              110,53

2.

Depozyty osób prywatnych

            33 481

            35 395

                1 914

              105,72

3.

Depozyty pozostałe

            77 048

            84 560

                7 512

              109,75

4.

Kredyty i inne należności ogółem

            50 995

            43 707

-               7 288

                85,71

 

 

 

 

 

 

5.

Wynik działalności bankowej

              3 169

              8 098

                4 929

              255,54

6.

Koszty działania Banku z amortyzacją

              2 595

              3 899

                1 304

              150,25

7.

Wynik finansowy brutto

                686

              4 214

                3 528

              614,29

8.

Wynik finansowy netto

                820

              3 827

                3 007

              466,71

 

 

 

 

                     -  

 

9.

Fundusze własne*

            12 600

            12 885

                   285

              102,26

10.

ROE netto

                4,58

              25,94

                21,36

              566,38

11.

ROA netto

                0,54

                2,97

                  2,43

              550,00

12.

C/I

              81,00

              47,11

-               33,89

                58,16

 

 

§  Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2022 r. wyniosła   137 470 tys. zł i w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 13 093 tys. zł, tj. o 10,53 %.

 

§  Depozyty osób prywatnych wyniosły 35 395 tys. zł  i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się o 1 914 tys. zł, tj. o 5,72 %. Depozyty pozostałe wzrosły o 7 512 tys. zł tj. o 9,75 % do poziomu 84 560 tys. zł.

 

§  Na koniec grudnia 2022 r. obligo kredytowe Banku wyniosło 43 707 tys. zł i w ciągu roku zmniejszyło się o 7 288 tys. zł, tj. o 14,29 %.  Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 0,00 %.

§  Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 31.12.2022 r. stanowiły 70,49 % środków pozyskanych na koniec 2022 roku.

 

§  Wynik działalności bankowej wyniósł 8 098 tys. zł i był wyższy o 4 929 tys. zł od uzyskanego przed rokiem w kwocie 3 169 tys. zł.

 

§  Na koniec 2022 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 4 214 tys. zł. Był on wyższy od osiągniętego przed rokiem o 3 528 tys. zł.

     Zysk netto wyniósł 3 827 tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł o 3 007 tys. zł.

 

§  Wskaźnik ROA netto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 2,97 , tj. ukształtował się na poziomie wyższym niż przed rokiem o 2,43, natomiast wskaźnik ROE netto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł  25,94  podczas gdy przed rokiem wynosił 4,58.

 

§  Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej do wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, na 31 grudnia 2022 r. wyniósł 47,11 %  i ukształtował się na poziomie niższym niż przed rokiem o 33,89 pp.

 

§  Fundusze własne Banku na 31.12.2022 r. ukształtowały się na poziomie 12 885 tys. zł i wzrosły o 285 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku tj. o 2,26 %.

 

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »