Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Kredyty

Nawigacja

Treść strony

KREDYTY PREFERENCYJNE

Bank udziela kredytów preferencyjnych do których ARiMR stosuje  pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych ze środków własnych Banku.  

W zależności od przeznaczenia środków dostępne są następujące rodzaje kredytów:

Linia RR

kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym

Kredyt przeznaczony na finansowanie potrzeb inwestycyjnych.

Nakłady inwestycyjne podlegające kredytowaniu to m. in.:

► budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków i budowli służących do produkcji     rolnej ;

► zakup  maszyn i urządzeń  w szczególności sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin ;

► ciągniki rolnicze,przyczepy, urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz;

(zakupione, zakupione i zainstalowane maszyny i urządzenie nie mogą mieć w dniu sprzedaży 5 lat oraz nie mogą być nabyte z wykorzystaniem środków publicznych)

Kwota kredytu odpowiednio dla:

   ♦ gospodarstw rolnych - 80% wartości nakładów inwestycyjnych (nie więcej niż 5 mln zł);

   ♦ działów specjalnych produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego - 70% wartości nakładów inwestycyjnych (nie więcej niż 8 mln zł);

   ♦ okres kredytowania - 15 lat;

   ♦ okres karencji w spłacie kapitału - 2 lata;

Linia Z

kredyt przeznaczony na zakup użytków rolnych

Kredyty na zakup gruntów rolnych w celu powiększenia lub utworzenia gospodarstwa rolnego o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej.

♦ kwota kredytu - 80% wartości nakładów inwestycyjnych (nie więcej niż 5 mln zł);

♦ okres kredytowania - 15 lat;

♦ okres karencji w spłacie kapitału - 2 lata;

Kwota kredytu uzależniona jest od klasy gruntów. Ceny gruntów dla poszczególnych klas gruntów podawane są w komunikacie GUS dla danego województwa.

Linia PR

kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych,  ryb, skorupiaków, i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów 

kredyt przeznaczony na finansowanie potrzeb inwestycyjnych w tym związanych m. in. z :

► budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli służących do przetwarzania i magazynowania płodów rolnych;

► zakupem nowych lub używanych maszyn i urządzeń (nie starsze niż 5 lat);

► zakup akcji lub udziałów;

Kwota kredytu dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków - 70% wartości nakładów inwestycyjnych lub na zakup akcji / udziałów - 80% ich wartości:

   ♦ gospodarstw rolnych - 80% wartości nakładów inwestycyjnych (nie więcej niż 5 mln zł);

   ♦ działów specjalnych produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego - 70% wartości nakładów inwestycyjnych (nie więcej niż 8 mln zł);

   ♦ okres kredytowania - 15 lat;

   ♦ okres karencji w spłacie kapitału - 2 lata;

 

MRcsk

kredyt z częściową spłatą kapitału przez ARiMR na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

Kredyt przeznaczony jest na tworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych poprzez zakup użytków rolnych, w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.

Wnioskodawca powinien spełniać następujące warunki:

1) ma nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu;
3) jest mikro lub małym przedsiębiorstwem;
4) posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, przy czym:
► kwalifikacje można uzupełnić w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu,
► wykaz kierunków studiów i zawodów oraz dokumentów - określa ARiMR;
5) po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym,jako kierujący tym gospodarstwem :
 
Kwota pomocy w spłacie kredytu  –  60% kwoty kredytu i max 20 000 Euro, przeliczona wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy wypłacana w dwóch ratach:
I rata (80% kwoty pomocy) - po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji oraz uruchomieniu działalności;
II rata (20% kwoty pomocy) – po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, jeżeli kredyt nie zostanie wcześniej spłacony i Kredytobiorca nadal prowadzi działalność zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu;
Wkład własny - 10% wartości nabywanych gruntów;

♦ okres kredytowania - 15 lat;

♦ okres karencji w spłacie kapitału - 2 lata;

KREDYTY PREFERENCYJNE KLĘSKOWE

Linia KL01 i linia KL02

kredyty  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Kredyt przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny ujemne skutki przezimowania, powódź.

► Środki własne nie są wymagane.

► Maksymalny okres kredytowania wynosi 4 lata liczone od daty wystąpienia szkody;

KREDYTY KOMERCYJNE

Kredyt na zakup gruntów

Kredyt przeznaczony na zakup dowolnych gruntów rolnych.

Okres kredytowania -15 lat;

Możliwość karencji w spłacie kredytu do 2 lat;

Minimum formalności -proste zasady ubiegania się o kredyt;

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

►Kwota kredyty nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych.

►Spłata kredytu może być w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych.

►Okres kredytowania -15 lat;

►Możliwość karencji w spłacie kredytu do 2 lat;

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt udzielony jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia obowiązywania umowy na kolejne 12 miesięcy.

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Oprocentowanie kredytu zmienne.

Kredyt Obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą .

Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta.

Kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 

Kredyt obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności rolniczej. np. zakup:

  • oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  • nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
  • materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw, środków ochrony roślin.

Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie z Bankiem na podstawie złożonych przez Kredytobiorcę dokumentów potwierdzających aktualną powierzchnię użytków rolnych;

► Spłata kredytu jednorazowo; 

► Elastyczne formy zabezpieczeń;

► Okres kredytowania - 12 miesięcy;

 
Kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej

Kredyty udzielane są rolnikom chcącym skorzystać ze środków unijnych na realizację swoich projektów w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych.
Kredyt może być przeznaczony na:

  • Zakup, budowa lub remont połączony z modernizacja budynków lub budowli służących produkcji rolnej,
  • Zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji rolnej,
  • Zakup stada podstawowego, zwierząt hodowlanych,
  • Wyposażenie pastwisk,

► Okres Kredytowania - 15 lat, w tym karencja 2 lata. 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne.

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »