Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Sytuacja Finansowa Banku 2016 r.

Nawigacja

Treść strony

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Jedwabnem na 31 grudnia 2016 roku.

 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Jedwabnem  według stanu na 31.12.2016 r. (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2015

31.12.2016

Zmiana 31.12.2016 -31.12.2015

Dynamika
31.12.2016/
31.12.2015

 

1

2

3

4=3-2

5=3/2

1.

Suma bilansowa

55 341

71 711

      16 370

129,58

2.

Depozyty osób prywatnych

20 480

24 278

3 798

118,54

3.

Depozyty pozostałe

23 719

35 997

      12 278

 151,76

4.

Kredyty i inne należności ogółem

25 412

33 561

8 149

132,07

 

 

 

 

 

 

5.

Wynik działalności bankowej

  2 407

2 632

225

109,35

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

  2 096

2 069

  -27

 98,71

7.

 

Wynik finansowy brutto

     296

560

 264

189,19

8.

Wynik finansowy netto

   232

 421

 189

 181,47

 

 

 

 

 

 

9.

Fundusze własne*

      10 328

    10 488

      160

101,55

10.

ROE brutto

            2,87

           5,34

         2,47

186,06

11.

ROA brutto

            0,53

           0,78

         0,25

    147,17

12.

C/I

          87,08

         78,55

        -8,53

     90,20

 

§  Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2016 r. wyniosła

71 711 tys. zł i w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 16 370 tys. zł, tj. o 29,58 %.

§  Depozyty osób prywatnych wyniosły 24 278  tys. zł i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się   o 3 798 tys. zł, tj. o  18,54 %. Depozyty pozostałe wzrosły o 12 278 tys. zł tj. o 51,76% do poziomu 35 997 tys. zł.

§  Na koniec grudnia 2016  r. kredyty brutto ogółem Banku wyniosły 33 561 tys. zł i w ciągu roku zwiększyły się o  8 149  tys. zł, tj. o 32,07 %.  Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku na koniec grudnia 2016 roku podobnie jak i w poprzednich latach wyniósł 0 %.

§  Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 31.12.2016 r.  stanowiły 59,72 % środków pozyskanych na koniec 2016 roku.

 

Wynik działalności bankowej wyniósł  2 632 tys. zł i był wyższy o 225  tys. zł od uzyskanego przed rokiem, przede wszystkim w związku z osiągnięciem wyższego o 187 tys. zł wyniku na odsetkach oraz wyższego o 38 tys. zł wyniku na prowizjach.

§  Na koniec 2016 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 560 tys. zł. Był on wyższy od osiągniętego przed rokiem o 264 tys. zł czyli o 89,19 %.

§  Zysk netto wyniósł 421 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 189 tys. zł, tj. o 81,47 %.

§  Wskaźnik ROA brutto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 0,78 , tj. ukształtował się na poziomie wyższym niż przed rokiem o 0,25, natomiast wskaźnik ROE brutto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł 5,34  podczas gdy przed rokiem wynosił 2,87.

§  Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 78,55  i ukształtował się na poziomie korzystniejszym niż przed rokiem o 9,80 %.

§  Fundusze własne Banku na 31.12.2016 r. ukształtowały się na poziomie 10 488 tys. zł i zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 160 tys. zł, tj. o 1,55 %.

 

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »