Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Sytuacja Finansowa Banku 2017 r.

Nawigacja

Treść strony

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Jedwabnem na 31 grudnia 2017 roku.

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Jedwabnem  według stanu na 31.12.2017r. (w tys. zł)

 

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2016

31.12.2017

Zmiana 31.12.2017 -31.12.2016

Dynamika
31.12.2017/
31.12.2016

 

1

2

3

4=3-2

5=3/2

1.

Suma bilansowa

71 711

79 718

       8 007

111,17

2.

Depozyty osób prywatnych

24 278

26 857

2 579

110,62

3.

Depozyty pozostałe

35 997

40 651

       4 654

112,93

4.

Kredyty i inne należności ogółem

33 561

36 555

2 994

108,92

 

 

 

 

 

 

5.

Wynik działalności bankowej

  2 632

2 969

337

112,80

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

  2 069

2 265

196

 109,47

7.

 

Wynik finansowy brutto

     560

   892

 332

159,29

8.

Wynik finansowy netto

 

     421

   

  731

 310

 173,63

 

 

 

 

 

 

9.

Fundusze własne*

10 488

10 894

 406

103,87

10.

ROE brutto

                5,34

                8,19

            2,85

153,37

11.

ROA brutto

               0,78

               1,12

         0,34

    143,59

12.

C/I

             78,55

              71,18

        -7,37

     90,62

 

  • Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2017 r. wyniosła

       79 718 tys. zł i w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 8 007 tys. zł, tj. o 111,17 %.

  • Depozyty osób prywatnych wyniosły 26 857  tys. zł  i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się   o 2 579 tys. zł, tj. o  10,62 %. Depozyty pozostałe wzrosły o 4 654 tys. zł tj. o 12,93% do poziomu 40 651 tys. zł.
  • Na koniec grudnia 2017  r. kredyty brutto ogółem Banku wyniosły 36 555 tys. zł i w ciągu roku zwiększyły się o  2 994  tys. zł, tj. o 8,92 %.  Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku na koniec grudnia 2017 roku podobnie jak i w poprzednich latach wyniósł 0 %.
  • Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 31.12.2017 r.  stanowiły 60,22 % środków pozyskanych na koniec 2017 roku.
  • Wynik działalności bankowej wyniósł  2 969 tys. zł  i był wyższy o 337 tys. zł  od uzyskanego przed rokiem, przede wszystkim w związku z osiągnięciem wyższego o 359 tys. zł  wyniku na odsetkach  przy niższym o 22 tys. zł wyniku na prowizjach.
  • Na koniec 2017 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 892 tys. zł. Był on wyższy od osiągniętego przed rokiem o 332 tys. zł czyli o 59,29 %.
  • Zysk netto wyniósł 731 tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego zwiększył się o 310 tys. zł, tj. o 73,63 %.
  • Wskaźnik ROA brutto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 1,12 , tj. ukształtował się na poziomie wyższym niż przed rokiem o 0,34, natomiast wskaźnik ROE brutto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł 8,19  podczas gdy przed rokiem wynosił 5,34.
  • Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 71,18%.  i ukształtował się na poziomie korzystniejszym niż przed rokiem o 9,38 %.
  • Fundusze własne Banku na 31.12.2017 r. ukształtowały się na poziomie 10 894 tys. zł i zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 406 tys. zł, tj. o 3,87 %.

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »