Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Sytuacja Finansowa Banku 2018 r.

Nawigacja

Treść strony

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Jedwabnem na 31 grudnia 2018 roku

 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Jedwabnem  według stanu na 31.12.2018r. (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2017

31.12.2018

Zmiana 31.12.2018 -31.12.2017

Dynamika
31.12.2018/
31.12.2017

 

1

2

3

4=3-2

5=3/2

1.

Suma bilansowa

79 718

85 269

       5 551

106,96

2.

Depozyty osób prywatnych

26 857

28 539

1 682

106,26

3.

Depozyty pozostałe

40 651

43 665

3 014

  107,41

4.

Kredyty i inne należności ogółem

36 555

44 626

8 071

122,08

 

 

 

 

 

 

5.

Wynik działalności bankowej

  2 969

3 293

324

110,91

6.

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją

  2 265

2 365

100

 104,42

7.

 

Wynik finansowy brutto

     892

   904

 12

101,35

8.

Wynik finansowy netto

 

    731

   

  712

 -19

   97,40

 

 

 

 

 

 

9.

Fundusze własne*

10 894

11 545

 651

105,98

10.

ROE brutto

                8,19

                6,17

            -2,02

   75,34

11.

ROA brutto

               1,12

               1,06

         -0,06

    94,64

12.

C/I

             71,18

              71,60

        0,42

     100,59

 

  • Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2018 r. wyniosła

           85 269 tys. zł i w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 5 551 tys. zł, tj. o 6,96 %.

  • Depozyty osób prywatnych wyniosły 28 539  tys. zł  i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się   o 1 682 tys. zł, tj. o  6,26 %. Depozyty pozostałe wzrosły o 3 014 tys. zł tj. o 7,41% do poziomu 43 665 tys. zł.
  • Na koniec grudnia 2018  r. obligo kredytowe Banku wyniosło 44 626 tys. zł i w ciągu roku zwiększyło się o  8 071  tys. zł, tj. o 22,08 %.  Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku na koniec grudnia 2018 roku podobnie jak i w poprzednich latach wyniósł 0 %.
  • Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 31.12.2018 r.  stanowiły 60,48 % środków pozyskanych na koniec 2018 roku.
  • Wynik działalności bankowej wyniósł  3 293 tys. zł  i był wyższy o 324 tys. zł  od  uzyskanego   przed rokiem, przede wszystkim w związku z osiągnięciem wyższego o 332 tys. zł  wyniku na odsetkach  przy niższym o 10 tys. zł wyniku na prowizjach.
  • Na koniec 2018 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 904 tys. zł. Był on wyższy od osiągniętego przed rokiem o 12 tys. zł czyli o 1,35 %.
  • Zysk netto wyniósł 712 tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszył się o 19 tys. zł, tj. o 2,60 %.
  • Wskaźnik ROA brutto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 1,06 , tj. ukształtował się na poziomie niższym niż przed rokiem o 0,06, natomiast wskaźnik ROE brutto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł  6,17  podczas gdy przed rokiem wynosił 8,19.
  • Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 71,60%.  i ukształtował się na poziomie większym niż przed rokiem o 0,42 %.
  • Fundusze własne Banku na 31.12.2018 r. ukształtowały się na poziomie 11 545 tys. zł i zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 651 tys. zł, tj. o 5,98 %.

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »